header
متن مورد نظر

کسانى که روزه بر آنها واجب نیست

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

کسانى که روزه بر آنها واجب نیست

(مسأله ۱۳۷۹) کسى که به واسطه پیرى نمى تواند روزه بگیرد، یا براى او مشقّت دارد، روزه بر او واجب نیست. ولى در صورت دوم باید براى هر روز ۷۵۰ گرم آرد به فقیر بدهد.

(مسأله ۱۳۸۰) کسى که به واسطه پیرى روزه نگرفته، اگر بعد از ماه رمضان بتواند روزه بگیرد بنابر احتیاط لازم است قضاى روزه هائى را که نگرفته به جا آورد.

(مسأله ۱۳۸۱) اگر انسان مرضى دارد که زیاد تشنه مى شود و نمى تواند تشنگى را تحمل کند، یا براى او مشقّت دارد، روزه بر او واجب نیست. ولى در صورت دوم باید براى هر روز یک مد آرد گندم به فقیر بدهد. و بهتر آن است که بیشتر از مقدارى که ناچار است آب نیاشامد و چنانچه بعد بتواند در روزهاى کوتاه و هواى ملایم روزه بگیرد بنابر احتیاط روزه هایى را که نگرفته، قضا نماید.

(مسأله ۱۳۸۲) زنى که زائیدن او نزدیک است و روزه براى حملش ضرر دارد روزه بر او واجب نیست. و باید براى هر روز یک مدّ آرد گندم به فقیر بدهد. و نیز اگر روزه براى خودش ضرر دارد، روزه بر او واجب نیست و باید براى هر روز یک مدّ گندم و یا آرد آن را به فقیر بدهد. و در هر دو صورت روزه هائى را که نگرفته باید قضا نماید.

(مسأله ۱۳۸۳) زنى که بچه شیر مى دهد و شیر او کم است چه مادر بچه، یا دایه او باشد، یا بى اجرت شیر دهد، اگر روزه براى بچه اى که شیر مى دهد ضرر دارد روزه بر او واجب نیست. و باید براى هر روز یک مدّ طعام یعنى آرد گندم به فقیر بدهد و نیز اگر براى خودش ضرر دارد، روزه بر او واجب نیست، و باید براى هر روز یک مدّ طعام به فقیر بدهد. و در هر دو صورت روزه هائى را که نگرفته باید قضا نماید.

ارسال نظر